Discipline Centric Activities

Anganwadi, Kalyan - 12.02.21
Vasai (Bhuigaon) Tribal children - 5.8.2020
Kolapur - 19.10.2018
Stationery Distribution Rotary Club - 23.05.2018
Kolapur - 25.10.2018
Stationery Donation Vasai COVID19 - 3.8.2020
Pehchan COVID19 - 5.6.2020 - 7.2020
Vidya Mandir Bhandebamber, Kolapur - 19.10.2018
Kolapur - 19.10.2018
Prem Dan - 12.2.21
Sanitary Napkins, Prem Dan - 12.2.21
Vasai Bhuigaon - 3.8.2020
Notebooks, Pencils, Crayons etc.
Rotary Club Ambernath - 23.5.2018
Kolapur - 25.10.2018
Urja Trust Dadar Books - 18.11.2020
Vidya Mandir Tondalewadi, Kolapur - 25.10.2018
Sanmitra Trust - 29.12.2018
Donation of Long and Short books
Sanmitra Trust - Stationery Doation 8.5.2019
Rotary Club 23.5.2018
Urja Trust Dadar